اخبار شهرداری سیرجان

ضامنی خبر داد:ثبت نام والدین جهت دریافت خدمات سرویس مدرسه در سامانه (سپند) از اول خردادماه