اخبار شهرداری سیرجان

رفع ۱۵ نقطه از ۳۰ نقطه حادثه‌ خیز استان کرمان تا پایان سال ۱۴۰۲