اخبار شهرداری سیرجان

ممنوعیت امضای قرارداد بین مدیران و پیمانکاران برای سرویس مدارس