سید سجاد مصلایی 

شهردار منطقه یک

 

تلفن دفتر : ۰۳۴۴۲۳۳۰۰۵۴

 

سوابق قبلی : 

- شهردار نجف شهر 

- شهردار منطقه دو 

- معاون شهرداری منطقه یک

- معاون شهرداری منطقه دو