اخبار شهرداری سیرجان

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان از افزایش 45درصدی نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی 1404-1403 خبر داد.