اخبار شهرداری سیرجان

مصوبه جدید مجلس ممکن است سن بازنشستگی رانندگان کامیون را نیز همچون بسیاری دیگر از اقشار جامعه افزایش قابل توجهی دهد.