اخبار شهرداری سیرجان

به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، مناسب سازی و دسترس پذیری کلیه پایانه ها و ایستگاه ها، شهرداری ها مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی شدند.