اخبار شهرداری سیرجان

مجمع عمومی کارکنان شهرداری سیرجان كه طي روزهاي اخير برگزار شد، هیات مدیره جدید تعاونی مسکن کارکنان شهرداری با رای اعضای مجمع انتخاب شدند.