اخبار شهرداری سیرجان

نشست مشترک واحدهای HSE و نظارت شهرداری با نمایندگان ادارات آب، برق، گاز و مخابرات سیرجان درباره پروژه‌های مشترك در دست اجرا و همچنین خطرات ناشي از اجرای آنها در سطح شهر برگزار شد.