اخبار شهرداری سیرجان

در ادامه روند بهسازي آسفالت معابر سطح شهر، بلوار سيد احمد خميني در دستور كار قرار گرفت.