اخبار شهرداری سیرجان

خط كشي خيابان‌ها و معابري كه آسفالت آن انجام شده است، با استفاده از رنگ سرد ترافيك ممتاز در حال انجام است.