مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری: زباله‌گردانی و ریختن نخاله در حاشیه شهر، تخلف است.