گزارش های مردمی حکایت از آن دارد که سامانه یکپارچه مراکز معاینه فنی خودرو همیشه با مشکل مواجه است و قطعی های مکرر آن مراجعان را کلافه و سرگردان کرده است. گزارش های مردمی حکایت از آن دارد که سامانه یکپارچه مراکز معاینه فنی خودرو همیشه با مشکل مواجه است و قطعی های مکرر آن مراجعان را کلافه و سرگردان کرده است.