عاملان صدور بارنامه صوری ( شرکت و راننده) آگاهانه و با تبانی یکدیگر اسناد را تنظیم می‌کنند نه از سر ناآگاهی.