برنامه امسال و بهار سال آینده نوسازی ۱۰ هزار ناوگان مسافری و جاده ای است که طبق پیش بینی ها ۲ هزار اتوبوس در بخش مسافری و ۸ هزار ناوگان باری به ناوگان حمل و نقل کشور، افزوده خواهد شد.