معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: سامانه برخط بارنامه الکترونیک به عنوان بخش دوم اجرای بارنامه الکترونیک، از ۲۰ خردادماه اجرایی می شود. معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: سامانه برخط بارنامه الکترونیک به عنوان بخش دوم اجرای بارنامه الکترونیک، از ۲۰ خردادماه اجرایی می شود.