آمار نشان می دهد که 20 درصد از حوادث مرگبار رانندگی بین نیمه شب تا شش صبح اتفاق می افتند که کاهش دید در شب و محدودیت چراغ های جلو از دلایل اصلی این وضعیت بشمار می روند.