برداشت درختان اکالیپتوس از سطح شهر و جایگزین کردن درختان متناسب با اقلیم شهرستان

 

اینجا ببینید ....