12 بهمن 1401

جابجایی بیش از ۲۰ هزار نفر از زائرین اربعین حرم تا حرم  توسط ۸۰ دستگاه اتوبوس در روز اربعین حسینی توسط ناوگان اتوبوسرانی سازمان با همکاری دو شرکت مسافربری گهر خدمات و نگین گهر