جابجایی بیش از ۲۰ هزار نفر از زائرین اربعین حرم تا حرم  توسط ۸۰ دستگاه اتوبوس در روز اربعین حسینی توسط ناوگان اتوبوسرانی سازمان با همکاری دو شرکت مسافربری گهر خدمات و نگین گهر