اخبار شهرداری سیرجان

پنج دروازه در ورودي شهرهاي تهران، بندرعباس، شيراز، كرمان و بافت طراحي و نصب مي‌شود.