معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در بخشنامه ای از اجرای طرح انطباق ظرفیت و تعداد صندلی ناوگان اتوبوسی با ظرفیت مندرج در کارت شناسایی وسیله نقلیه  از ابتدای خرداد ماه امسال خبر داد.

به گزارش تین نیوز، در بخشنامه ای که به امضای حمید رضا شهرکی ثانوی رسیده، خطاب به مدیران کل استانی راهداری و حمل و نقل جاده ای آمده است: ...خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمایید تا موضوع لزوم تغییر و بازگشت ظرفیت ناوگان، مطابق و منطبق با ظرفیت مندرج در کارت وسیله نقلیه تا ابتدای خرداد ماه امسال از طریق اطلاع رسانی و آگاه سازی مناسب و گسترده در سطح آن استان در دستور کار فوری آن اداره کل قرار گرفته و این موضوع نیز متذکر گردد که از ابتدای خرداد ماه سال جاری هیچ گونه خدماتی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت های حمل و نقل مسافر به ناوگان مورد اشاره ارایه نخواهند شد و هرگونه تخطی از مفاد این بخشنامه با برخوردهای قانونی مواجه خواهد شد.