ارایه خدمات به راننده فاقد گواهینامه معتبر از جمله تخلفات شرکت های حمل و نقل جاده ای مشمول کمیسیون ماده 12 است.

ارایه خدمات به راننده فاقد گواهینامه معتبر از جمله 17 تخلف شرکت های حمل و نقل جاده ای مشمول کمیسیون ماده 12 است. به گزارش تین نیوز، یکی دیگر از این تخلفات مغایرت محموله با مندرجات بارنامه و پروانه عبور است. عدم رعایت مقررات حمل و نقل مواد خطرناک و حمل بار اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت وسیله نقلیه از دیگر تخلفاتی است که در صورت وقوع، شرکت های حمل و نقل را به کمیسیون ماده 12 می کشاند. عدم رعایت مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی در جاده های کشور و صدور بارنامه برای وسیله نقلیه دارای شکستگی شیشه از دیگر تخلفات مشمول کمیسیون ماده 12 است. صدور بارنامه برای رانندگان فاقد برگ سلامت و گواهینامه دوره آموزشی، عدم رعایت مقررات مهار مناسب بار، صدور بارنامه برای وسیله نقلیه فاقد تجهیزات ایمنی و ... از دیگر تخلفات مشمول کمیسیون ماده 12 برای شرکت های حمل و نقل است. بر اساس این گزارش، صدور بارنامه برای وسیله نقلیه فاقد کارت معاینه فنی و اعزام وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث نیز از دیگر تخلفاتی است که در صورت وقوع شرکت های حمل و نقل متخلف شناخته شده و در کمیسیون ماده 12 به تخلفات ذکر شده رسیدگی می شود.