برنامه های نوروزی واحد فرهنگی و اجتماعی شهرداری سیرجان توسط دو دستگاه اتوبوس مزین شده