افزایش 40 تا 50 درصدی نرخ کرای تاکسی کرمان در سال آینده به تصویب رسید.

 در آخرین نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان در سال 1402 که با حضور سرپرست شهرداری کرمان ، رئیس و 10نفر از اعضای شورا برگزار شد ، با افزاش 40 تا 50 درصدی نرخ کرایه تاکسی در سال آینده موافقت شد.