اما وقتی افراد رانندگی ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای را به عهده می گیرند در کنار قوانینی که رانندگان خودروی شخصی ملزم به رعایت آن هستند، مقررات دیگری را نیز باید رعایت کنند زیرا در صورت عدم اجرای آنها به مشکل برمی خورند. اما وقتی افراد رانندگی ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای را به عهده می گیرند در کنار قوانینی که رانندگان خودروی شخصی ملزم به رعایت آن هستند، مقررات دیگری را نیز باید رعایت کنند زیرا در صورت عدم اجرای آنها به مشکل برمی خورند.

قابل ذکر است افرادی که رانندگی ناوگان عمومی جاده ای را بر عهده دارند علاوه بر داشتن گواهینامه های مرتبط معتبر، کارت هوشمند رانندگی ناوگان عمومی جاده ای نیز دریافت می کنند و برای دریافت کارت هوشمند نیز نیازمند مدرک تحصیلی مشخص هستند. به گزارش تین نیوز، مدرک تحصیلی متقاضیان برای دریافت کارت هوشمند رانندگی که مجوز اصلی فعالیت رانندگان عمومی است، مدرک سیکل یا معادل آن برای رانندگان برون شهری و مدرک پایان دوره ابتدایی و یا دوره تکمیلی نهضت سواد آموزی برای رانندگان حمل و نقل روستایی است. تصاویر پیوست مربوط به مواردی است که برای رانندگان تخلف محسوب می شود: