جدول سهمیه سوخت ناوگان باری و مسافری دیزلی در آذرماه۱۴۰۲