مصوبه جدید مجلس ممکن است سن بازنشستگی رانندگان کامیون را نیز همچون بسیاری دیگر از اقشار جامعه افزایش قابل توجهی دهد.

مصوبه اخیر مجلس درباره سن بازنشستگی حواشی و حرف و حدیث های فراوانی ایجاد کرده است. این مصوبه سن بازنشسته شدن افراد را به صورت پلکانی و بر اساس سوابق بیمه و سال شروع پرداخت حق بیمه تا 10 سال افزایش می دهد. مصوبه مذکور انتقادات فراوانی ایجاد کرده و برخی کارشناسان این مصوبه را به تاخیر انداختن معضل ناترازی صندوق های بازنشستگی و پاک کردن صورت مساله دانسته اند. با توجه به این که بسیاری از رانندگان ماشین های سنگین بیمه پردازان سازمان تامین اجتماعی به شمار می روند این مصوبه می تواند سن بازنشستگی رانندگان کامیون را نیز تحت تاثیر قرار دهد. البته بر اساس اظهاراتی که زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرده، سن بازنشستگی برای افرادی که نزدیک به بازنشستگی هستند تغییری نمی کند. به گفته وی، افرادی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی ‌شود و هیچ تغییری درباره آنان اتفاق نمی ‌افتد. بنابراین سن بازنشستگی رانندگان کامیون نیز که سوابق بیمه پردازی آنها بین 28 تا 30 سال باشد تغییری نخواهد کرد. این مصوبه می افزاید: کسانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می ‌شود. افرادی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه خواهد شد. علاوه بر این، بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می ‌شود. افرادی هم که تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می ‌شود. توضیح این که به عنوان مثال سن بازنشستگی رانندگان کامیون که ۲۲ سال خدمت کرده و ۸ سال برای بازنشسته شدن لازم دارند، به ازای این ۸ سال باید ۲۴ ماه (۲ سال) بیشتر کار کنند. به همین نحو افراد بین ۱۰ تا 20 سال خدمت نیز به ازای هر سال لازم برای بازنشسته شدن، باید ۴ ماه بیشتر کار کنند. در واقع این مصوبه می تواند سن بازنشستگی رانندگان کامیون تازه کار را تا 10 سال بیشتر کند و این موضوع قطعا به نفع این اقشار زحمتکش نخواهد بود.