چند روز گذشته نظریه غیر کارشناسی علیه رانندگان تاکسی باعث رنجش رانندگان تاکسی گردیده که اتحادیه تاکسیرانی بجهت دفاع از حقوق آنها جوابیه‌ای را به صدا سیما ارسال نموده است .