اتوبوسهای نوروزی سازمان حمل و نقل سیرجان

اتوبوس ها سفیرهای متحرک شهر هستن که شهروندان رو از شمالی ترین نقطه به جنوبی ترین و از شرقی ترین به غربی ترین نقطه شهر و شهرهای اطراف می برن... از صبح که همه دارن به سمت محل کارشون میرن تا غروب آفتاب که همه دارن برمیگردن، این اتوبوس ها هستن که خستگی ناپذیر تو شهر فعالیت میکنن و کار شهروندان رو تو عبور و مرور راحت میکنن. 

وقتی اتوبوس ها تو شهر تردد میکنن، به ما یادآوری میکنن که شهر زنده اس و هنوز زندگی زیر پوست این شهر جریان داره.

حالا شهرداری سیرجان قصد کرده این سرزندگی شهر رو با اومدن فصل بهار گره بزنه و با طرح های متفاوت روی بدنه اتوبوس ها تو خیابون ها با خودش عطر بهار رو به همراه بیاره...