جلسه مدیر عامل و معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری سیرجان با مدیر عامل و کارشناسان شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز و پیمانکار خط های ۱ ، ۲ و ۳ کارخانه پردازش شهرداری اصفهان با موضوعیت سرمایه گذاری جهت راه اندازی کارخانه پردازش شهرداری سیرجان