فیلم مصاحبه شهردار سیرجان با واحد مرکزی خبر

فیلم کامل مراسم