معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور : تخصیص سهمیه به خودروهای گازوئیل سوز بدون بیمه شخص ثالث ممنوع می شود