به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور : مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل بار شهرداری‌های کشور منصوب شد