توصیه مدیر اموراجرایی معاینه فنی خودروهای کشوربه لزوم آزمایش سلامت فنی و ایمنی سرویس مدارس