مدیر سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان خبر داد: تخصیص سهمیه گازوییل خودروهای دیزلی درون شهری بر اساس پیمایش