در سال ۱۴۰۳ رانندگان جدید الورود اتوبوس و کامیون با ضریب ۱.۶۵ مبلغ ۳،۳۰۰،۰۰۰ و رانندگان سواری و مینی بوس ۲،۷۰۰،۰۰۰ هزار پرداخت می کنند‌، که باعث شده رانندگان از صندوق تامین اجتماعی به بیمه روستایی کوچ کنند.