دارندگان برگ فعالیت ( کارت هوشمند رانندگی) مکلف هستند حداقل یک ماه قبل از انقضای مدت اعتبار برگ فعالیت، نسبت به تمدید آن از طریق مرجع صادر کننده اقدام نمایند.