رانندگان و مالکان اتوبوس از امضای هرگونه فرم تعهد در خصوص بیمه تکمیلی و... توسط شرکت های حمل و نقل جدا خودداری کنند تا مورد سوء استفاده برخی از شرکت ها قرار نگیرند