معاون وزیر صمت با بیان اینکه وزارت صمت برنامه مناسبی برای واردات خودرو دارد، گفت: پیش ثبت نام خودروهای برقی به زودی در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی آغاز می شود.