مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور اظهار داشت: در کنار تأمین خودرو برای حوزه تاکسیرانی، خودروهای برقی است و در مجموعه وزارت کشور فارغ از تب و تابی که گاهاً در برخی دستگاه‌ها ایجاد می‌شود بر مدار منطق ابتدا یک کمیته فنی متشکل از متخصصان این حوزه تشکیل شد و تمام ناوگانی که با کاربری برقی وارد کشور شدند مورد بررسی قرار گرفت.