روابط عمومی اداره کل راه آهن هرمزگان گفت : پایانه سیرجان یک ایستگاه مهم تشکیلاتی در سازمان راه آهن است .در دی ماه سال جاری به وسیله قطار 2766 نفر از سیرجان خارج شده و 2897 نفر واردشهرستان شده اند .