((فراخوان جذب همیار سبز ))

طرح همیار سبز با هدف ارتقای فرهنگ و مشارکت شهروندی در حوزه فضای سبز سیرجان توسط سازمان سیما ،منظر و فضای شهری اجرا می شود .