ارایه خدمات به راننده فاقد گواهینامه معتبر از جمله تخلفات شرکت های حمل و نقل جاده ای مشمول کمیسیون ماده 12 است.