سامانه معابر تهران در همه جا تراموا پذیر نیست، مثلا نواحی پر شیب و بسیار متراکم مرکزی، ولی به عنوان مکمل مترو می تواند از تردد اتوبوس ها و خودروهای تک سرنشین بکاهد.