طبق قانون فقط ۱۵ درصد کمیسیون شرکت های حمل و نقل و ۵ درصد عوارض شهرداری از صورت وضعیت کسر و مابقی به مالک ناوگان ابلاغ می گردد.