مدیرعامل سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سیرجان از راه اندازی و بهره برداری محل جدید و دایمی جمعه بازار طی ماه های آینده خبر داد.