بر اساس اعلام ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده فرصت جدیدی برای تعویض کامیون های فرسوده با کامیون های وارداتی دست دوم ایجاد شده است. بر اساس اعلام ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده فرصت جدیدی برای تعویض کامیون های فرسوده با کامیون های وارداتی دست دوم ایجاد شده است.