در راستای ارائه خدمات مطلوب در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ، شهرداری بدنبال ایجاد سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی