توسط شهرداری انجام شد : شروع به کار «هفته‌بازارها» در سیرجان .