علی رضایی مدیر سازمان مدیریت پسماندگفت ساماندهی کامیونهای خاک در دستور کار شهرداریتعامل و همکاری بین شهرداری و فرماندهی راهروباتوجه به تخلیه نخالهای ساختمانی دراطراف شهر و عدم توجه بعضی از کامیونها مدیریت سازمان مدیریت پسماند جهت ساماندهی و نظارت دقیق اقدام به راه اندازی آژانس خاک نموده که درهمین راستا با نصب می می اس و برچسب گذاری کامیونهای که در محدوده شهر کار می کنند مورد رصد و نظارت قرار می گیرندوبا توجه به تعامل و همکاری پلیس راهرو کامیونهای متخلف با دستور دادستان مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و درصورت تکرار کامیونهای آنها توقیف می گردد.