27 مرداد 1401
BannerBanner

طی حکمی از سوی دکتر علی اکبر کریمی پور، وحید ارجمند به عنوان نماینده شهردار در دبیرخانه شهر جهانی گلیم منصوب شد.