12 بهمن 1401

مدیرعامل سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی از ساماندهی و متمرکز شدن دستفروشان میوه و تره بار خبر داد.