02 فروردين 1402

به منظور ترویج فرهنگ عاشورایی فضاسازی شهر سیرجان متفاوت‌تر از سال‌های قبل انجام گرفت و شهرداری سیرجان به منظور انتقال مفاهیم ناب عاشورای حسینی اقدامات قابل توجهی انجام داد و از تمام ظرفیت‌ها برای ارائه خدماتی ویژه درخور شان مردم در ماه محرم استفاده کرد.