وزیر کشور گفت: یکی از کارهایی که باید از الان آغاز شود، موضوع حمل ونقل بوده که با تهیه ی ۵ هزار اتوبوس در دستور کار است و برخی مراحل قانونی آن باقی مانده که به زودی با حضور وزیران مربوطه رفع می شود.